સૌ પ્રથમ, તમારા એપમાં પ્રોફાઈલ પેજ માં જઈ, સોશ્યિલ રીસ્પોનસીબીલીટી સેક્શન માં જાઓ અને ત્યાં બ્લડ ડોનેશન માટે તમારી વિલિંગનેસ ના ઓપશનમાં “યસ” સિલેક્ટ કરો. તમે ગ્રેનસ એપથી 3 રીતે બ્લડ ડોનેટ કરી શકશો I) નજીકના બ્લડ સિકર: તમારે જો બ્લડ ડોનેટ કરવું હોય તો…